© 2012 BLUE ALTERNATIVE
VITAJTE NA STRÁNKACHNADÁCIE BLUE ALTERNATIVE
ROČNÁ SPRÁVA
Nadačná listina
KTO SME...
Nadácia Blue Alternative Nadácia vznikla 23.8.2012 a združuje aktívnych ľudí, ktorí majú bohaté medzinárodné skúsenosti v oblasti ekologického využitia dažďovej vody v urbárnych zónach a poľnohospodárskej a lesnej krajine. Verejnoprospešnym účelom nadácie je poskytovanie finančnej a nefinančnej podpory v nasledovných oblastiach:• zmiernenie negatívnych dopadov globálnych klimatickych zmien ako sú povodne, suchá, neúrody, mrazy, veterné kalamity a požiare,• zadržiavanie a ekologické využitie dážd'ovej vody v krajine pre obnovu malého vodného cyklu• trvalo udržatel'né obhospodarovanie obnovitelných energetických zdrojov - lesy, polia, lúky, drobné vodné toky, jazerá a mokrade,• zvýšenie biodiverzity a ochrany prírody a životného prostredia,• ochrane zdravia ľudí a podpora prevencie pred chorobami a úrazmi,• ochrana kultúrneho, technického, nerastného a mierového  dedidčstva národov,• zlepšenie postavenia žien a marginálnych skupín v spoločnosti a ich osobnostný rozvoj,• rozvoj patentov, inovácii, vedy, kultúry, školstva, umenia, cestovného ruchu a športu.
NA STIAHNUTIE
V príprave...
V tejto sekcii budú uverejňované výzvy na predkladanie projektov financovaných z finančných prostriedkov, ktoré získa nadácia.
PROGRAMY
FOTOGALÉRIA
PROJEKT MODRÉ ŠKOLY  Úvodná konferencia  na Základnej škole Župkov, 4.9.2014
VZDELÁVANIE
Nadácia bude zabezpečovať vzdelávanie formou organizovaných odborných seminárov spojenými s exkurziami a publikačnou činnosťou.
V tejto sekcii budú uverejnení darcovia, ktorí budú podporavať aktivity nadácie.
DARCOVIA
KDE NÁS NÁJDETE…
KONTAKT
Blue Alternative Nadácia Študentská 20 960 01 Zvolen Ing. Ladislav Hudák správca nadácie Telefón: +421 911 238 501 E-mail: <="" a="">hudak@zvnet.sk
PROJEKT MODRÉ ŠKOLY  Úvodná konferencia na Základnej škole Župkov, 4.9.2014
PRIEČNE OBJEKTY - PRAHY, STUPNE, PREHRÁDZKY
TERASOVANIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
OBJEKTY NA LESNÝCH CESTÁCH
ODBAHNENIE RYBNÍKOV
VODNÉ ZÁHRADY